• +84 937 07 88 16 (Whatsapp/Telegram)
  • support@topstarstandardgroup.com
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Information Privacy Policy

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 topstarstandardgroup.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà topstarstandardgroup.com thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

1. Purpose and scope of information collection
topstarstandardgroup.com does not sell, share or exchange the personal information of customers collected on the website to any other third party.
The personal information collected will only be used within the company.
When you contact the service registrar, the personal information collected by topstarstandardgroup.com includes:
First and last name
Address
Phone
Email
In addition to personal information is information about the service
Product's name
Amount
Product delivery time

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được topstarstandardgroup.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;


2. Scope of using information
Personal information collected will only be used by topstarstandardgroup.com internally within the company and for one or all of the following purposes:
- Customer support
- Provide information related to the service
- Processing orders and providing services and information through our website at your request
- We may send you information about new products, services, information about upcoming events or recruitment information if you subscribe to email notification.
- In addition, we will use the information you provide to support customer account management; confirm and make financial transactions related to your online payments;


3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, to pstarstandardgroup.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về support@topstarstandardgroup.com

3. Information storage time
For personal information, topstarstandardgroup.com only deletes this data if customers request, customers request to send mail to support@topstarstandardgroup.com

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường

hợp sau:

- CÔNG TY TNHH ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD . Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

4. People or organizations may have access to personal information
Subjects have access to the personal information of customers belonging to one of the schools
match:
- ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD CO., LTD
- Partners signed a contract to perform a part of the service by ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD CO., LTD. These partners will receive information according to the contract agreement (maybe part or all of the information under the contract) to support users to use the services provided by the Company.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 CÔNG TY TNHH ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD

Địa chỉ: Tầng 46 và 56, Tòa Nhà Tài Chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 937078816

Website: https://topstarstandardgroup.com 

Email: Support@topstarstandardgroup.com  

 

5. Address and mailing of our company to collect and manage individual information:

ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD COMPANY LIMITED

Address: Level 46 and 56, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu, District 1, HCMC, VN

Phone: +84 937 07 88 16

Website: https://topstarstandardgroup.com 

Email: Support@topstarstandardgroup.com  

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 topstarstandardgroup.com không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: Support@topstarstandardgroup.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về +84 937078816

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu topstarstandardgroup.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Means and tools for users to access and edit their personal data
topstarstandardgroup.com does not collect customer information via the website, customer personal information is collected via contact email for ordering products and services sent to our mail box: Support@topstarstandardgroup.com or Contact phone number to order products call +84 937078816
You can contact the email address and phone number above to request topstarstandardgroup.com to edit your personal data.


7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại topstarstandardgroup.com , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật topstarstandardgroup.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. topstarstandardgroup.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

 topstarstandardgroup.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của topstarstandardgroup.com , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline +84 937078816 hoặc email: Support@topstarstandardgroup.com


7. The mechanism for receiving and resolving consumer complaints related to personal information being used for the wrong purposes or the notified scope.
At topstarstandardgroup.com, the protection of your personal information is very important, you are assured that the information provided to us will be confidential topstarstandardgroup.com commits not to share, sell or rent personal information. Your personalities to any other person. topstarstandardgroup.com is committed to using your information only in the following cases:
- Improve service quality for customers
- Solving disputes and complaints
- When required by law.
topstarstandardgroup.com understands that your right to protect personal information is our responsibility, so in case of any questions or suggestions regarding topstarstandardgroup.com's privacy policy, and regarding personal information being used for the wrong purpose or scope, please contact us via hotline +84 937078816 or email: Support@topstarstandardgroup.com