• +84 937 07 88 16 (Whatsapp/Telegram)
  • support@topstarstandardgroup.com

Chính sách thanh toán chung

General Payment Policies

                                                                                                      

Sau khi ký hợp đồng giao dịch, Quý khách tạm ứng 50% hoặc thanh toán online theo sản phẩm trên trang web https://topstarstandardgroup.com/shop . Thanh toán 50% còn lại sau khi nhận phiếu xuất kho, biên bản gửi nhận hàng/biên bản nghiệm thu.

Upon signing contracts/Agreement, Valued Customers deposit 50% or pay online accordingly with services on https://topstarstandardgroup.com/shop. Pay remaining 50% upon receiving warehouse outputs or delivery notes/acceptance of works minutes. 

Hình thức thanh toán chuyển khoản:

TÊN: CÔNG TY TNHH ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD

SỐ TÀI KHOẢN: 1023359877

TẠI NGÂN HÀNG UOB VIỆT NAM

SWIFT CODE: UOVBVNVX

 

Remittance information:

Bank name: CTY TNHH ASIA GLOBAL TOPSTAR STANDARD

Bank No.: 1023359877

At UOB Vietnam

Swift code: UOVBVNVX

 

Xuất phiếu thu theo yêu cầu của khách hàng.

Issue receipt vouchers as customers’ requirement

· Lưu ý/Notices

Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và chuyển cho dịch vụ nào. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành tiếp nhận. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không hoàn thành hoặc không phản hồi lại, Quý khách có thể gửi khiếu nại trực tiếp về địa chỉ trụ sở và yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của Quý khách.

Please clearly write the content of remittance included full name and used services. After done remittance, we will contact Valued Customers to confirm and process. If after the term of services, Valued Customers see us not completed or feedback, Valued Customers can directly complain at our head office and request to indemnify with your evidences of our late which influenced Valued Customers’ business. 

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, bán hàng chất lượng, có nguồn gốc.

We are committed to transparent, legal business, quality sales and sourcing.