• +84 937 07 88 16 (Whatsapp/Telegram)
  • support@topstarstandardgroup.com

Chính sách xử lý khiếu nại

Complaint handling policy

 

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) – 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

- Receive all customer complaints related to the company's use of services.
- All warranty cases, you can contact us for warranty procedures.
- The maximum time for settling a complaint is 03 (three) - 07 (seven) working days after receiving a complaint from the customer. In force majeure circumstances, the two parties will negotiate on their own.